Pozvánka

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na 20. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov v oblasti environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

Termín konania festivalu: 5. – 7. október 2017

Miesto konania festivalu: Hotel Šariš, Hotel Bardejov

Téma festivalu: Voda

Organizačné pokyny: Počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom
a podľa poradia prihlásenia. O zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj
o príspevkoch vybratých do programu Vás budeme včas informovať. Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Účastníci si hradia len cestovné náklady. Vložné na festival sa neplatí.

 

Prihlasovanie: 2. október 2017 (vrátane) prostredníctvom on-line formulára.
V  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť,  prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch!

Financovanie: Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2017 je realizovaný v rámci Národného projektu Informovanosť. Projekt je spolufinancovaný
z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -177, -195    

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2017

Národný projekt Informovanosť je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.